הגורמים המשפיעים על שיקול הדעת הפדגוגי של מורי המתמטיקה בהערכה של אי דיוקים בסקיצות של פרבולות בסביבה דיגיטלית.

כאותר ח'לאילה

בהנחיית ד"ר שי אולשר

עבודת מחקר זו בוחנת את הגורמים המשפיעים על שיקול הדעת הפדגוגי שמפעילים מורי מתמטיקה כאשר הם בודקים תשובות של תלמידים בשרטוט סקיצות של פרבולות בסביבה דיגיטלית בסיטואציות הוראה-למידה שונות (במבחן, בעבודת כיתה, בשיעורי בית). עבודה זאת יכולה לסייע בקביעת קריטריונים להערכה אוטומטית של תשובות התלמידים בסביבת הערכה ממוחשבת דוגמת המרא"ה (הערכה מעצבת, רואים את התמונה). שאלת המחקר היא אילו גורמים משפיעים על שיקול הדעת הפדגוגי של מורי המתמטיקה כשהם מעריכים אי דיוקים בסקיצות של פרבולות בסביבה דיגיטלית, וכיצד השפעה זאת באה לידי ביטוי בהערכה. לצורך המחקר נבחרו 62 מורי מתמטיקה משני המגדרים, המלמדים בשכבות גיל שונות בבתי ספר על יסודיים שונים. המורים נתבקשו למלא שאלון אנונימי שנועד לבדוק את תפיסותיהם באשר למטרתה של הערכת תשובות התלמידים, ואת האופן שבו העריכו 20 סקיצות של פונקציות ריבועיות. סקיצות אלה דימו תשובות של תלמידים שהתבקשו לשרטט סקיצות של פרבולות המקיימות תנאים שונים בסביבה דיגיטלית. בסקיצות הופיעו אי דיוקים מסוגים שונים. נוסף על כך נבדקו הבדלים בהערכת המורים את התשובות בסיטואציות הוראה-למידה שונות (בשיעורי בית, עבודת כיתה, בזמן מבחן). תשובות המורים נותחו סטטיסטית, ובעקבות זאת אותרו בתשובות התלמידים מאפיינים מתמטיים שונים המשפיעים על שיקול הדעת הפדגוגי של המורה בבואו להעריך סקיצות של פרבולות. לאחר מכן בוצע ראיון עומק חצי מובנה עם חלק מהמורים שהשיבו על השאלון. בריאיון הסבירו המורים את הממצאים שבחלק הכמותי והעשירו אותם. הראיונות תומללו, קודדו ונותחו במגמה לאתר תֵּמות עיקריות בתחום השאלה הנחקרת. זיהינו מאפיינים בסקיצות של הפרבולות שהשפיעו על קבלת הסקיצה כתשובה נכונה, בצד מאפיינים שלא הייתה להם השפעה על כך. נוסף על כך זיהינו הבדלים משמעותיים בין אחוזי הקבלה של סקיצות אלו בסיטואציות הוראה-למידה שונות (שיעורי בית, עבודת כיתה, מבחן).

תוצאות המחקר יוצגו בכנס הבינלאומי של החינוך המתמטי ה-14 (נספח 9).